Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Η Living Prospects Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΕΠΕ παρέχει συμβουλευτικές, μελετητικές και ερευνητικές υπηρεσίες που προωθούν την πράσινη οικονομία για όλους.

Πολιτική της Εταιρείας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της με προσήλωση στην οικονομική μεγέθυνση των πελατών της και στην προστασία του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, ώστε να κάνει τον κόσμο καλύτερο και να εμπνεύσει κι άλλους να κάνουν το ίδιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση των θεμάτων ποιότητας και περιβάλλοντος αποτελεί άρρηκτο μέρος του συνόλου των λειτουργιών της Εταιρείας, δίνοντας προτεραιότητα τόσο στην αντιμετώπιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος με υπευθυνότητα και ευαισθησία, όσο και στην παροχή στους πελάτες της υπηρεσιών αποδοτικών και υψηλής ποιότητας, που ανταποκρίνονται κατά το μέγιστο δυνατό καλύτερα στις ανάγκες τους.

Αντιλαμβανόμαστε τη δέσμευσή μας αυτή ως κοινωνική ευθύνη, ενώ ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της ωφέλειας από τη λειτουργία της επιχείρησης, για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους μας, αλλά και για τους τελικούς ωφελούμενους των έργων που υλοποιούμε.

Σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας με την εφαρμογή των αρχών της πρόληψης και της προστασίας, τη διαφάνεια και δημοσιοποίηση των ενεργειών μας, την ανάπτυξη των λειτουργιών μας, την ικανοποίηση των πελατών μας και τη διαρκή βελτίωση της επίδοσής μας με τεκμηριωμένο τρόπο, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας το περιβάλλον ως άρρηκτο και άμεσο κομμάτι των δραστηριοτήτων μας.

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα δυναμικό, περιεκτικό Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος (ΕΔΣ), έχει ορίσει Υπεύθυνο Διεργασίας Διαχειριστικών Συστημάτων με οργανωτική ανεξαρτησία και δικαιοδοσία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να προβαίνει στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες και δεσμευόμαστε:

  • Στην βέλτιστη ανταπόκριση στα δεδομένα και τις απαιτήσεις των πελατών, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσα από τον σαφή και συνεχή προσδιορισμό των αναγκών τους και με στόχο τη συνεχή και πλήρη ικανοποίησή τους.
  • Στη διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσα από τη θέσπιση σκοπών και στόχων, καθώς και την παροχή των απαραίτητων πόρων για την επίτευξή τους, προγραμματισμένους και συνεχείς απολογισμούς, την εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που η Εταιρεία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, την παρακολούθηση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών και πρακτικών, αλλά και την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση περιβάλλοντος.
  • Στην επικέντρωση στις διεργασίες και όχι απλά στις διαδικασίες.
  • Στη συνεχή αξιοποίηση του Συστήματός της, έτσι ώστε τα στοιχεία που συλλέγονται, μέσω καθορισμένων δεικτών, να αξιοποιούνται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης, τόσο του Συστήματος της Εταιρείας, όσο και των λειτουργιών της.
  • Στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν τόσο από το νόμο, όσο και από περιβαλλοντικές ή άλλες συμφωνίες της επιχείρησης με τρίτους Φορείς, με προτεραιότητα στην πρόληψη της ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση πόρων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό της επίδρασης αυτής, καθώς και την προστασία της βιοπικοιλότητας και των οικοσυστημάτων, ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ενθάρρυνση της εμπιστοσύνης και τη μακροχρόνια συνεργασία.
  • Στην ενθάρρυνση ενεργειών αναβάθμισης των εργαζομένων, εκπαίδευσής τους σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, αποδοχής ευθύνης για την ποιότητα της δικής τους εργασίας, εξασφάλισης κατάλληλων πόρων, αλλά και πλήρους ενημέρωσής τους για το εφαρμοζόμενο ΕΔΣ της Εταιρείας και τους στόχους / δείκτες που έχουν τεθεί, με στόχο την πλήρη ετοιμότητά τους και την άμεση ανταπόκρισή τους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Στην επιλογή συνεργαζόμενων προμηθευτών που αποδέχονται την τήρηση των δεσμεύσεων της Εταιρείας προς τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα μέρη της, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρέχει την πλήρη υποστήριξή της και δίνει τη μέγιστη προτεραιότητα της στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος και σε συνεννόηση με το προσωπικό της δεσμεύεται να εφαρμόζει τα όσα αυτό προβλέπει για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και να ενημερώνει τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους της εταιρείας για την εξέλιξη των σχετικών της ενεργειών.

ΓΙΑ ΤΗΝ «LIVING PROSPECTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ»

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ