Περιγραφή Έργου

Το έργο ADRIFORT επιδιώκει την ανάπτυξη μιας μόνιμης συνεργασίας στη διαχείριση της φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς των παράκτιων περιοχών της Αδριατικής. Ο βασικός στόχος του είναι η κεφαλαιοποίηση και το ξεκίνημα νέων πρωτοβουλιών κατάλληλων για την υποστήριξη των φορέων στη δημιουργία ενός μοντέλου για τη συντήρηση και την κοινή διασυνοριακή διαχείριση του δικτύου των Φρουρίων (οχυρωματικών εγκαταστάσεων) της Αδριατικήςως μια κοινή στρατηγική Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσου επίτευξης μιας βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή του Προγράμματος IPA ADRIATIC.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η Living Prospects ΕΠΕ στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης, διαχείρισης και συντονισμού όλων των ενεργειών και παραδοτέων του έργου, που κατηγοριοποιούνται ως εξής: Α. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
 • ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διασυνοριακή Διαχείριση Έργου και Συντονισμός
  • Δράση 1.3: Διαχείριση Έργου
 • ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος διακυβέρνησης για τη συντήρηση και διαχείριση μνημείων που αφορούν τις οχυρώσεις
  • Δράση 3.4: Σχεδιασμός οδηγιών για την πολύ-επίπεδη διαχείριση των οχυρωματικών εγκαταστάσεων
 • ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: Εξάλειψη των περιορισμών πρόσβασης στην χρηματοδότηση
  • Δράση 5.1: Ανάπτυξη μιας βάσης με εναλλακτικά κανάλια χρηματοδότησης
  • Δράση 5.2: Δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης επενδύσεων στον τομέα επανάχρησης πολιτιστικών μνημείων
 • ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6: Δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου για τη διάσωση και διαχείριση των οχυρώσεων που αποτελούν φυσικά και πολιτιστικά μνημεία στην περιοχή της Αδριατικής
  • Δράση 6.3: Ανάπτυξη μιας κοινής δράσης για την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορεί να υπάρξουν μέσα από την αξιοποίηση των οχυρωματικών μνημείων
Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
 • ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Επικοινωνία και Προβολή
  • Δράση 2.2: Πραγματοποίηση εκδηλώσεων προώθησης του έργου
 • ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος διακυβέρνησης για τη συντήρηση και διαχείριση μνημείων που αφορούν τις οχυρώσεις
  • Δράση 3.1: Εκπόνηση μιας συγκριτικής ανάλυσης των συμμετοχικών διαδικασιών που ακολουθούνται στις περιοχές που συμμετέχουν σχετικά με τη λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης πολιτστικής κληρονομιάς.
  • Δράση 3.3: Υλοποίηση πειραματικών δράσεων για την εφαρμογή ενός συστήματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης της πολιτιστικής κληρονομιάς