Περιγραφή Έργου

Η προς ίδρυση κοινωφελής επιχείρηση έχει κύριο σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων διαβίωσης ηλικιωμένων που στερούνται τη φροντίδα της οικογένειας. Η σύστασή της γίνεται ώστε να συνεχιστεί η παροχή στους δημότες των υπηρεσιών που παρέχει έως σήμερα η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Η Αγία Ταβιθά», μετά την προσαρμογή των επιχειρήσεων του Δήμου στα οριζόμενα από το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Η δημιουργία της νέας επιχείρησης και η χρηματοδότησή της από το Δήμο προϋποθέτει την εκπόνηση αφενός οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας και αφετέρου διετούς προγράμματος δράσης.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την LivingProspects Ε.Π.Ε. επικεντρώνονται στη σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ηλιούπολης και Διετούς Προγράμματος Δράσης. Για τη σύνταξη αυτών, ελήφθησαν υπ’ όψιν τα αναγκαία προβλεπόμενα στοιχεία του υπ’ αριθμ. Οικ.43886/03-08-2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α. Αναλυτικότερα, η υλοποίηση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας έγινε σε τρεις φάσεις, τις ακόλουθες: α. Συλλογή στοιχείων, Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης και Διερεύνηση στρατηγικών επιλογών (Οργανωτική Δομή και Θέσεις Εργασίας, δραστηριότητες, Οικονομική Κατάσταση, κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής). β. Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας. Κατά τη φάση αυτή αναλύθηκαν τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο προηγούμενο στάδιο και εκπονήθηκε η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας. γ. Παρουσίαση, Έλεγχος και Βελτιώσεις. Στην τελευταία φάση του έργου, έγινε παρουσίαση στη Δημοτική Αρχή του εκπονηθέντος σχεδίου οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας και καταγράφηκαν παρατηρήσεις οι οποίες και ενσωματώθηκαν στο σχέδιο για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της μελέτης.