Περιγραφή Έργου

Το έργο EASYCONNECTING  σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στοχεύοντας στην ενίσχυση της συνεργασίας ολόκληρης την περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος IPA Adriatic για την εξεύρεση κοινών λύσεων σχετικά με την βελτίωση των υποδομών στις μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Το έργο στοχεύει στην εφαρμογή νέων ευρωπαϊκών πολιτικών μεταφορών εστιάζοντας στις κύριες οδούς μεταφορών εμπορευμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, με την παροχή κινήτρων για τον ρόλο των λιμένων και πλατφόρμων υλικοτεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων λύσεων σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος. Επιπλέον, το EASYCONNECTING θα μπορούσε να είναι ένα πειραματικό εργαλείο για να υποστηρίξει την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου με την τόνωση της συζήτησης και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες στην μεταφορά εμπορευμάτων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Οι υπεύθυνοι των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων είναι οι κύριοι δικαιούχοι. Όσον αφορά την εταιρική σχέση, το πρόγραμμα στοχεύει στην συμμετοχή όλων των χωρών που υπάγονται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA Adriatic προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

.Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των δράσεων του Πακέτου Εργασίας 7 του έργου IPA Adriatic 2007-2013 «EUROPE-ADRIATIC SEA-WAY FREIGHT-EASYCONNECTING», και συγκεκριμένα:
  • Υποστήριξη των ενεργειών και υποχρεώσεων του ΟΛΚΕ ΑΕ στο πλαίσιο της Δράσης 7.1, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επικεφαλής Εταίρου και του υπεύθυνου εταίρου για το Πακέτο Εργασίας.
  • Υποστήριξη των ενεργειών και υποχρεώσεων του ΟΛΚΕ ΑΕ στο πλαίσιο της Δράσης 7.2, και ειδικότερα τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία του τεχνικού έργου (δημιουργία ενός νέου κόμβου εντός της χερσαίας έκτασης του λιμανιού που θα διευκολύνει την ασφαλή κίνηση εμπορευμάτων και επιβατών), καθώς και για την εκτίμηση κινδύνων και αξιολόγηση του έργου.