Περιγραφή Έργου

Το έργο EASY CONNECTING  σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στοχεύοντας στην ενίσχυση της συνεργασίας ολόκληρης την περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος IPA Adriatic για την εξεύρεση κοινών λύσεων σχετικά με τη βελτίωση των υποδομών στις μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Το έργο στοχεύει στην εφαρμογή νέων ευρωπαϊκών πολιτικών μεταφορών εστιάζοντας στις κύριες οδούς μεταφορών εμπορευμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, με την παροχή κινήτρων για τον ρόλο των λιμένων και πλατφόρμων υλικοτεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων λύσεων σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος. Επιπλέον, το EASYCONNECTING θα μπορούσε να είναι ένα πειραματικό εργαλείο για να υποστηρίξει την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου με την τόνωση της συζήτησης και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες στην μεταφορά εμπορευμάτων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Οι υπεύθυνοι των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων είναι οι κύριοι δικαιούχοι. Όσον αφορά την εταιρική σχέση, το πρόγραμμα στοχεύει στην συμμετοχή όλων των χωρών που υπάγονται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA Adriatic προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Παροχή υποστήριξης στην εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας υλοποίησης λύσης για τη βελτίωση των υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων που διακινούνται διασυνοριακά, στο πλάισιο του έργου EASYCONNECTING. Αναλυτικά:
  • Συνολική Υποστήριξη στην εκπόνηση της Μελέτης Βιωσιμότητας
  • Έρευνα για την συλλογή στοιχείων για την εκπόνηση της μελέτης
  • Υποβολή προτάσεων για τη μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης
  • Διόρθωση κι επιμέλεια του τελικού κειμένου της μελέτης πριν την παράδοσή του στην Αναθέτουσα Αρχή