Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην υποστήριξη του Δήμου Ηλιούπολης για τη σύσταση επιχείρησης με τη μορφή Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, με σκοπό την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Για την πραγματοποίηση του ως άνω σκοπού η εταιρεία αξιοποιεί, εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται την ως άνω δημοτική περιουσία είτε με δικά της μέσα, προσωπικό και δαπάνες, είτε με εκμίσθωση αυτής προς τρίτους, είτε με παραχώρηση της χρήσης της. Παράλληλα, η εταιρεία οργανώνει πολιτιστικές, επιστημονικές, τουριστικές, ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές και λοιπές εκδηλώσεις στα προαναφερθέντα δημοτικά ακίνητα και χώρους, καθώς και θα υλοποιεί έργα συντήρησης και ανακατασκευής αυτών. Η σύσταση Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας από το Δήμο Ηλιούπολης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Δέκατο Μέρος του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και δη με όσα αναφέρονται στο άρθρο 265, σχετικά με τις Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. Η διαδικασία που ακολουθείται για  τη δημιουργία της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας είναι η προβλεπόμενη στα άρθρα 253, 265 και 269 του ως άνω Νόμου, καθώς και στις τροποποιήσεις αυτών που κυρώθηκαν με το Νόμο 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/23-11-2007).

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων στοιχείων που προβλέπονται από το υπ’ αριθμ. Οικ.43886/03-08-2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α. Η υλοποίηση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας έγινε σε τρεις φάσεις, τις ακόλουθες: α. Συλλογή οικονομικών και των κοινωνικών στοιχείων που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση αφενός του Δήμου Ηλιούπολης και αφετέρου της Δ.Ε.Π.Α.ΗΛ., της επιχείρησης δηλαδή που μέχρι τη μετατροπή της σε Κοινωφελή συνεχίζει να διαχειρίζεται τα ακίνητα και τους ελεύθερους χώρους του Δήμου. β. Έρευνα Αγοράς. Η Living Prospects Ε.Π.Ε. διεξήγαγε έρευνα αγοράς στο Δήμο Ηλιούπολης, αλλά και σε γειτονικούς σε αυτόν Δήμους, προκειμένου να αποτυπωθούν τα οικονομικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των περιοχών όπου η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία πρόκειται επί το πλείστον να δραστηριοποιηθεί και έτσι να διερευνηθούν οι προοπτικές βιωσιμότητας αυτής. γ. Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας. Κατά τη φάση αυτή αναλύθηκαν τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο προηγούμενο στάδιο και εκπονήθηκε η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας.