Περιγραφή Έργου

Το έργο PELAGOS στοχεύει στην εγκαθίδρυση ενός μόνιμου Cluster εθνικών κόμβων στον τομέα της Γαλάζιας Ενέργειας, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Η μόνιμη επικοινωνία μεταξύ των δρώντων είναι κρίσιμη για την εξέλιξη και πρόοδο του έργου και την αποτελεσματική του συνεισφορά στην Γαλάζια Ανάπτυξη των παράκτιων, νησιωτικών και υπεράκτιων περιοχών. Το PELAGOS θα διευκολύνει την διαδικασία εφαρμογής στοχευμένων τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της Μεσογείου. Το έργο έρχεται να ανταποκριθεί στο αίτημα φορέων άμεσα εμπλεκόμενων στην αλυσίδα αξίας της Γαλάζιας Ενέργειας για επαρκή πληροφόρηση και στήριξη, καθώς και στο αίτημα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και πολιτών για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής:
  • Ταυτοποίηση των βασικών συμμετεχόντων του εθνικού κόμβου της συστάδας Γαλάζιας Ενέργειας
  • Προφίλ του επιπέδου καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Ανάπτυξη σχεδίων καινοτομίας που υποδεικνύονται από την αγορά Γαλάζιας Ενέργειας
  • Επιχειρηματικές αποστολές σε τελικούς χρήστες της ναυτιλιακής βιομηχανίας
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων προς πιθανούς επενδυτές μέσω υπηρεσιών καθοδήγησης και προώθησης
  • Υπηρεσίες για τη δημιουργία οδών ανοικτής καινοτομίας