Περιγραφή Έργου

Το POSEIDONMED ΙΙ είναι πολυετές ευρωπαϊκό έργο σχεδιασμού του νομοθετικού πλαισίου και των προϋποθέσεων για τη χρήση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακού καυσίμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα από τον σχεδιασμό στοχευμένων και βιώσιμων υποδομών, το

έργο συμβάλλει στην ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού με ΥΦΑ. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται η ενεργοποίηση της ζήτησης ΥΦΑ για ναυτιλιακή χρήση ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

 • Να διευκολυνθεί η θέσπιση του ρυθμιστικού πλαισίου για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ).
 • Να σχεδιαστεί η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας.
 • Να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί ειδικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που θα κινείται με ΥΦΑ.
 • Να εκπονηθούν και εφαρμοστούν τεχνικά σχέδια για την μετασκευή/ναυπήγηση πλοίων που λειτουργούν με καύσιμο LNG.
 • Να αναπτυχθεί βιώσιμο σχήμα τιμολόγησης και εμπορίας ΥΦΑ.
 • Να αναπτυχθούν χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία για την υποστήριξη των εγκαταστάσεων σε λιμένες και πλοία.
 • Να αναπτυχθούν συνέργειες με άλλες χρήσεις και τομείς (κυρίως Ενέργεια) που θα δημιουργήσουν οικονομία κλίμακας στη χρήση ΥΦΑ.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των εργασιών της, η εταιρία παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:
 • Συντονισμός και Διαχείριση του Έργου.
 • Διάχυση των Αποτελεσμάτων.
 • Εκπόνηση Τεύχους σχετικά με την Κοινωνική & Δημόσια Διαβούλευση και Ενημέρωση.
 • Εκπόνηση Υποστηρικτικών Τεχνικών Μελετών.
 • Προκαταρκτικός Τεχνικός Σχεδιασμός Πρόσθετων Λιμενικών Υποδομών.
 • Εκπόνηση Οριστικών Περιβαλλοντικών Μελετών.
 • Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Κατασκευής Πρόσθετων Λιμενικών Υποδομών.
 • Ετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης.
 • Προσαρμογή και Εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για Ανεφοδιασμό καυσίμων LNG.
 • Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών για πλοία που θα χρησιμοποιήσουν ως καύσιμo LNG.