Περιγραφή Έργου

Το “RegioClima”- Regional Cooperation Towards Adaptation to Climate Change στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg IVc, είχε ως γενικό στόχο την προσαρμογή των ευρωπαϊκών περιφερειών στην κλιματική αλλαγή μέσω τοπικών (περιφερειακών) στρατηγικών και δράσεων. Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες, αφενός ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ζημιάς και αφετέρου αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν από ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. Οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων συνοψίζονται ως ακολούθως:

α. Να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ επιλεγμένων Περιφερειών της Ε.Ε. ώστε να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός στρατηγικών προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, αλλά και η εφαρμογή των ενδεδειγμένων κατευθύνσεων πολιτικής.

β. Να βοηθήσουν τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις να κατανοήσουν τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.

γ. Να αναπτύξουν εντός των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων ικανότητες υποστήριξης της εφαρμογής μέτρων για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές.

δ. Να συντονίσουν τις περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες με τη δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό (Ε.Ε.) επίπεδο.

ε. Να υποστηρίξουν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και στην εφαρμογή μέτρων για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές.

Οι δράσεις του έργου αφορούν σε τέσσερις τομείς: τη Διαχείριση του Έργου, την Επικοινωνία και Προβολή, την Ανταλλαγή Εμπειριών και τη Διαμόρφωση Πολιτικής.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη του έργου Regioclima της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg IVC για συντονισμό του πακέτου εργασίας «Διαμόρφωση πολιτικών» με συγκεκριμένες ενέργειες τις ακόλουθες: α. σύνταξη ενοποιημένης έκθεσης στρατηγικών προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές για τις περιφέρειες της Νότιας, της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο έργο του Προγράμματος INTERREG IVC «REGIOCLIMA – Regional Cooperation towards adaptation to climate change» / «Περιφερειακή συνεργασία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», β. διοργάνωση εκδήλωσης δικτύωσης για παράγοντες διαμόρφωσης πολιτικής σε σχέση με την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές.