Περιγραφή Έργου

Το έργο Responsible Industries of the Mediterranean (RIMED) που χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας InterregMED, στόχο είχε την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επιχειρηματιών επί του συγκεκριμένου ζητήματος, καθώς και την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων ιδίως στον τομέα της εργασίας.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας για την εφαρμογή του έργου Interreg 2007-2013 Med “RIMED – Responsible Industries of the Mediterranean” για την επιτυχή υλοποίηση όλων των προγραμματισμένων δράσεων. Μεταξύ των παραπάνω υπηρεσιών ήταν και:
  • υποστήριξη διαχείρισης και οικονομικής διαχείρισης του έργου και υποστήριξη υποβολής εκθέσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
  • ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή έρευνας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Κύπρο.
  • η εκπόνηση μελέτης για την υφιστάμενη κατάσταση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Κύπρο.
  • η εφαρμογή πιλοτικών ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
  • η διοργάνωση συναντήσεων με φορείς τοπικού και εθνικού επιπέδου.