Περιγραφή Έργου

Το TEESCHOOLS στοχεύει στην παροχή νέων λύσεων στις Τοπικές Αρχές τόσο σε τεχνικούς όσο και σε οικονομικούς όρους, προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις ανακαίνισης για Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΣΜΚΕ) σε Σχολεία της Μεσογείου.

Αποτελέσματα – κλειδιά του έργου

•     Ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων για την υποστήριξη της εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία με υπολογισμό αποτυπώματος άνθρακα, τη βάση δεδομένων Καλών Πρακτικών για ενεργειακή ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων, πηγές χρηματοδότησης και σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας. Τα εργαλεία αυτά θα δοκιμαστούν σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο και θα προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να εναρμονιστούν με τα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά ενεργειακά σχέδια των χωρών αυτών.
•     Πιλοτικές εφαρμογές στα σχολικά κτίρια: Ενεργειακοί έλεγχοι, σχέδια ανακαίνισης, υπολογισμός αποτυπώματος άνθρακα, ανάπτυξη μοντέλων ενεργειακής κατανάλωσης και εύρεση πηγών χρηματοδότησης
•     Εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευση στο τεχνικό προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
•     Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση μαθητών
•     Χάραξη πολιτικής και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στα αστικά σχέδια

Επίσημη ιστοσελίδα: https://teeschools.interreg-med.eu/

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

H Living Prospects, ως Εταίρος του έργου, εκτός των δράσεων που αφορούν τη διαχείριση και την επικοινωνία του έργου, θα συμμετάσχει στην υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων:
 • Συντονισμός και παρακολούθηση των επιπτώσεων των ενεργειών του έργου
 • Σχεδιασμός μεθοδολογίας και επιλογή των σχολικών κτιρίων
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και προσαρμογή του σχετικού εργαλείου
 • Αξιολόγηση και επικύρωση του εργαλείου
 • Επαγγελματική κατάρτιση σε τεχνικούς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Σεμινάρια για τη διαδικασία ελέγχων/επιθεωρήσεων
 • Διαμόρφωση πρωτόκολλου εφαρμογής του εργαλείου και ενός μοντέλου παρεμβάσεων
 • Εργαστήριο μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ενδιαφερόμενα μέρη
 • Κεφαλαιοποίηση της μεθοδολογίας του TEESCHOOLS
 • Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων σε σχέδια δράσης
 • «Ανοιχτά» μαθήματα για αλλαγή συνηθειών των εκπαιδευτικών και μαθητών
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων