Σχεδιασμός και εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών σχετικών με την ενέργεια, το νερό, τον αέρα και την ορθή διαχείριση απορριμάτων, αποβλήτων, εκπομπών και θορύβων.