Ανάλυση σύνθετων και πολυ-τομεακών προβλημάτων με χρήση δια-επιστημονικών προσεγγίσεων.