Σχεδιασμός μέτρων βιώσιμης παραγωγής - Εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών για την βελτιστοποίηση της δευτερογενούς παραγωγής.