Η Living Prospects αναλαμβάνει την εκπόνηση εξειδικευμένων περιβαλλοντικών μελετών, με έμφαση στους τομείς των υποδομών, των λιμενικών και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών μελετών, αλλά και το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων, και μη, έργων.

Ενδεικτικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (έργα υποδομών, τουριστικά συγκροτήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ.), συμπεριλαμβανομένων των μελετών και αδειοδοτήσεων που σχετίζονται με επιμέρους θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – επικίνδυνα απόβλητα, διαχείριση στερεών αποβλήτων, συστήματα ανακύκλωσης, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων κλπ.
  • Εκπόνηση εξειδικευμένων διαχειριστικών και τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών εγκαταστάσεων και των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών) και βιομηχανίες
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών/ Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας – βιωσιμότητας φορέων, επιχειρήσεων, επενδύσεων κλπ.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών (αγοράς, ικανοποίησης κλπ)/ Μελέτη - αξιολόγηση αποτελεσμάτων /υπηρεσιών
  • Σχεδιασμός/ Διαχείριση/ Αξιολόγηση έργων αναπτυξιακής βοήθειας
  • Περιβαλλοντική επιθεώρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • Διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων
  • Μελέτη ολοκληρωμένων λύσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων
  • Ετοιμασία και υποβολή φακέλων αδειοδότησης για την συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση επικινδύνων και μη αποβλήτων με βάση τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Έργα Αναπλάσεων