Η Living Prospects παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού σε θέματα που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την υποστήριξη φορέων και επιχειρήσεων του στενού αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Κεντρική Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΔΕΚΟ κλπ.) αλλά και ιδιωτών επιχειρηματιών στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν επιτυχώς τα αναπτυξιακά/ επενδυτικά τους σχέδια.

Ενδεικτικές Παρεχόμενες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

  • Σχεδιασμός, Διαχείριση, Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη, Υλοποίηση, Ωρίμανση,  Αξιολόγηση Έργων και Προγραμμάτων Περιβάλλοντος, Υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών εγκαταστάσεων και των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών), Τοπικής και Περιφερειακής Πολιτικής, Αναπτυξιακής Βοήθειας, Πολιτισμού, Τουρισμού κ.ά.
  • Παροχή συμβουλών για τη(ν):
  • ανάπτυξη και καινοτομία δραστηριοτήτων (νέες επενδύσεις),
  • κατάρτιση και επιμόρφωση προσωπικού,
  • διαμόρφωση προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
  • αναζήτηση κι αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων
  • Υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων (εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, σύνταξη τευχών διακηρύξεων κλπ.) και ιδιωτικών υφιστάμενων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων (εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων κλπ.)
  • Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Συστήματα Περιβαλλοντικών Δεδομένων, εφαρμογές Τηλεπισκόπησης κλπ.)
  • Σχεδιασμός – Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ποιότητας και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (EMAS, ISO 14001 & ISO 18001)