Με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα, την κοινωνική αποδοχή και την προστασία του περιβάλλοντος, και εκμεταλλευομένη την εμπειρία και τεχνογνωσία των μελών της στους παραπάνω τομείς, η Living Prospects παρέχει υποστήριξη σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικής στους τομείς της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, διαμορφώνει πολιτικές κατάλληλες για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αφού πρωτίστως προβεί σε σχετικές αναλύσεις όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις προοπτικές που μπορούν να αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση αυτή.

Ενδεικτικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Διαμόρφωση σχεδίων πολιτικών και προστασίας για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης μέσα από λογισμικά μοντέλα,
  • χαρτογράφηση περιοχών και ανάλυση δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Συστημάτων Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης,
  • μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
  • εργασίες πεδίου
 • Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων/ προγραμμάτων  από εθνικούς, κοινοτικούς (συγχρηματοδοτούμενα από Ε.Ε.), ή άλλους πόρους (σύνταξη τεχνικού δελτίου, ενέργειες ωρίμανσης έργων)
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων που συνδυάζουν κανονιστικά, οικονομικά και λοιπά εργαλεία, µε στόχο την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πολιτικών στις δράσεις των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων
 • Σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων για την υλοποίηση έργων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες και τους στόχους του έργου όσο και το νομοθετικό πλαίσιο και τις δυνατότητες που υπάρχουν.
 • Εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:
  • ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης,
  • δημόσιες διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους φορείς,
  • χάραξη αξόνων προτεραιότητας,
  • καταγραφή εμποδίων και έρευνα σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης
 • Εκπόνηση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Αστικής / Αγροτικής Ανάπτυξης / Οργάνωσης των Χρήσεων Γης/ Τουριστικής Ανάπτυξης