Η Living Prospects αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων για την επιμόρφωση του προσωπικού δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά κ.ά. θέματα.

Ενδεικτικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού ιδιωτικών και δημόσιων φορέων κι επιχειρήσεων σε θέματα περιβάλλοντος, ανάπτυξης, τεχνολογίας κ.ά.
  • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό αναπτυξιακών φορέων και ΟΤΑ, για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων
  • Εκπαίδευση – κατάρτιση του προσωπικού δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, συμπ. των Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων, σχετικά με το περιβάλλον και την πληροφορική (σεμινάρια σε εργαζομένους βιομηχανιών, προγράμματα επιμόρφωσης ανέργων, κλπ.) αλλά και με θέματα όπως διαδικασίες Ελεγκτικού Συνεδρίου, νέα διαδικασία διαγωνισμών στο Δημόσιο κ.λπ.
  • Διοργάνωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων κ.λπ. και επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού