Εξειδίκευση

Πράσινη Οικονομία

Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπονεί μελέτες σε θέματα σχετικά με τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, σχεδιάζοντας πολιτικές και καθοδηγώντας ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς τόσο σε διεθνή-ευρωπαϊκά, όσο σε εθνικά έργα.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια

Η Living Prospects διαμορφώνει και αναπτύσσει πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζοντας φορείς χάραξης πολιτικής, εφαρμόζοντας προσαρμοσμένες τεχνολογικές μεθόδους για αποτελεσματική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και για την αύξηση της ικανότητας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων

Η Εταιρεία και τα μέλη της είναι ειδικευμένα σε τομείς όπως η χωροταξία, το περιβάλλον, η μηχανογράφηση, η οικονομία και η νομική.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

Γαλάζια Ανάπτυξη

Η εταιρεία παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση μελετών και γαλάζιων στρατηγικών, και αναλαμβάνει τη διαχείριση διεθνών και εθνικών έργων με στόχο να διασφαλιστεί ο κατάλληλος συνδυασμός μέτρων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ