Εξειδίκευση

Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» αποτελεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα, συνιστώντας μια ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, αν αναλογιστεί κανείς τις 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας αλλά και την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (σχεδόν 500 δισ. ετησίως) που προέρχονται από την ενασχόληση με αυτές.

Η Ελλάδα, διαθέτοντας πλήθος νησιών και έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει στρατηγικό λιμάνι «Γαλάζιας» οικονομικής ανάπτυξης για την Ευρώπη. Η Living Prospects, αντιλαμβανόμενη τη γεωστρατηγική δυναμική της χώρας στη Μεσόγειο και την Αδριατική, ευρισκόμενη σε ένα θαλάσσιο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ανατολής και των προοπτικών συνεργασίας και οικονομικής ανάπτυξης που δημιουργούνται μέσα από αυτήν, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς λιμένων, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε έργα που αφορούν τη βελτίωση ολοκληρωμένων θαλάσσιων πολιτικών, τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες για τη θάλασσα, την αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, δραστηριότητες που αφορούν τον παράκτιο τουρισμό κ.ά.

Υπηρεσίες

Λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες των πελατών μας, τους τοπικούς, κλιματικούς, ωκεανογραφικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς, και κοινωνικούς παράγοντες, παρέχουν τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση μελετών και γαλάζιων στρατηγικών, και αναλαμβάνουν τη διαχείριση διεθνών και εθνικών έργων με στόχο να διασφαλιστεί ο κατάλληλος συνδυασμός μέτρων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

 

Σχετικά Έργα

ARGES

EASYCONNECTING

Adri-Seaplanes

Giprsy

Adrion

Pelagos

CoR