Εξειδίκευση

Τα αποτελέσματα του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη ορατά, ενώ σε πολλές γεωγραφικές ζώνες είναι και αισθητά. Η Living Prospects αναγνωρίζει ότι περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Για τον λόγο αυτόν, θεωρεί πως ο περιορισμός των εκπομπών άνθρακα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο κρατών, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο φυσικό περιβάλλον - προϋπόθεση για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στις εφαρμογές και τις τεχνικές περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, οι οποίες,εάν ενταχθούν σε μία αναπτυξιακή πολιτική, μπορούν να υλοποιηθούν επιτυχώς, εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητά τους.

Η παροχή υπηρεσιών για φορείς που χαράσσουν την περιβαλλοντική πολιτική (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Επιτροπή των Περιφερειών) έχουν εφοδιάσει την Living Prospects με σημαντική εμπειρία στις πρακτικές που εφαρμόζονται για την αλλαγή πολιτικών. Στους τομείς ειδίκευσης της Living Prospects περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και λειτουργία αγροτικών συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η συγγραφή και αξιολόγηση καινοτόμων προτάσεων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

Υπηρεσίες

Οι σύμβουλοι της Living Prospects έχουν διαμορφώσει και αναπτύξει πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζοντας φορείς χάραξης πολιτικής, εφαρμόζοντας προσαρμοσμένες τεχνολογικές μεθόδους για αποτελεσματική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και για την αύξηση της ικανότητας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Σχετικά Έργα

TEESCHOOLS - Transferring Energy Efficiency in Mediterranean SCHOOLS

LIFE Proposal Evaluations (2014, 2015)

ENERGEIN

Adapt2change

Greenhouses - Supply and installation of standard greenhouse units

LIFE+ SoilPro

Regioclima

CoR