Εξειδίκευση

Η μείωση των φυσικών πόρων σε συνάρτηση με τη διαρκή και αυξανόμενη τάση των ανθρώπων για κατανάλωση φυσικών και υλικών αγαθών, καθιστούν αναγκαία όσο ποτέ την αύξηση της παραγωγής με «περισσότερα αποτελέσματα και λιγότερα μέσα», αλλά και την αλλαγή νοοτροπίας για μειωμένη κατανάλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η ανάγκη για βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, καθίσταται ιδιαιτέρως επιτακτική, επιπλέον, λόγω της κοινωνικο-οικονομικής επικρατούσας κατάστασης στην Ελλάδα και τον κόσμο γενικότερα, της συνεχούς αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, και κατά συνέπεια των αναγκών κατανάλωσης και της ζήτησης αγαθών.

Η επίτευξη βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση, καθώς απαιτεί την υιοθέτηση μιας σειράς πολιτικών και πρωτοβουλιών. Στόχος αυτών είναι να οδηγήσουν στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, να βελτιώσουν τις συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, αυξάνοντας ταυτόχρονα την οικολογική συνείδηση των πολιτικών και οδηγώντας σε μια κυκλική οικονομία (circular economy), με μηδενικά απορρίμματα (zero waste).

Οι συνεργάτες της Living Prospects,μέσα από την ενασχόλησή τους με σημαντικά σχετικά έργα (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), έχουν πλήρη επίγνωση της υπάρχουσας κατάστασης και των αναγκών της εποχής,και εξειδικεύονται σε χάραξη πολιτικών που θέτουν ως βασικό στόχο την κοινωνική αειφορία,συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο και περισσότερο αυτάρκες μέλλον.

Υπηρεσίες

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπονούμε μελέτες σε θέματα σχετικά με τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, σχεδιάζοντας πολιτικές και καθοδηγώντας ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς τόσο σε διεθνή-ευρωπαϊκά, όσο σε εθνικά έργα.

 

 

Σχετικά Έργα

Bioolea

TPNM

Europaid - Technical Assistance of the Evaluation Commitee of IPA 2010 Sustainable Civil Society

No Borders for Good Management

CoR

ISCI

SWITCH-Asia

Wasman

Rimed

UNEP - Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση