Η Πελαγία είναι Γεωπόνος, με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και διαχείριση αγροτικού χώρου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πάνω από δώδεκα έτη εμπειρίας στη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς χορηγούς (κυρίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Έχοντας συνεργαστεί με πολλές συμβουλευτικές εταιρείες σε διεθνές επίπεδο, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών (χρηματοδοτούμενων από διεθνείς χορηγούς όπως EC, WB, EBRD, EIB, IFAD, UNDP, USAID), στο σχεδιασμό επιχειρηματικών περιπτώσεων και ιδεών για εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων και στην ανάληψη δράσεων για ανάπτυξη της επιχείρησης.

Οι βασικές της ικανότητες περιλαμβάνουν α) την αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο ΕΕ, β) την εφαρμογή καινοτόμων ερευνητικών έργων στον τομέα των προϊόντων αγροδιατροφής που χρηματοδοτούνται από τον Ορίζοντα 2020, γ) την παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία διαφόρων γραφείων υποστήριξης σε τομείς αγροτικής ανάπτυξης και γαλάζιας ανάπτυξης, δ) δημιουργία και υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) στην Ελλάδα, ε) αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων των ΜΜΕ προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στ) σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων για μεγάλες επιχειρήσεις, προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση από τον επενδυτικό νόμο, ζ) δικτύωση και συνεργασία επιχειρήσεων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Επιπλέον, η Πελαγία συνεργάζεται με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο μάθημα Σχεδιασμού Πολιτικής και Αξιολόγησης, ενώ είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια επιχειρηματικών σχεδίων για τον Επενδυτικό Νόμο του Υπουργείου Οικονομίας και έργων που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).