Περιγραφή Έργου

Το έργο BIO-OLEA (Χρήση των βιοφαινολών από τα προϊόντα του είδους Olea europea – Ελιές, παρθένο ελαιόλαδο και απόβλητα ελαιοτριβείων)που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος  Ευρωπαϊκήςεδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, έχει στόχο την βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των ελαιούχων προϊόντων, την μετατροπή των αποβλήτων από την επεξεργασία της ελιάς σε προϊόντα αξίας και την παροχή λύσεων εν γένει στα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο της ελιάς.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, η σύνταξη αναφορών (ενδιάμεσες – τελική) και  εν γένει η οικονομική και η διοικητική παρακολούθηση της διαχειριστικής πορείας του ευρωπαϊκού προγράμματος με το ακρωνύμιο BIO OLEA για τις δράσεις που αφορούν την Π.Ι.Ν. και στην τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της Π.Ι.Ν. Υλοποίηση 4 εργαστηρίων/ συναντήσεων εργασίας μεταφοράς τεχνογνωσίας στους κατόχους ελαιοτριβείων σε 4 νησιά του Ιονίου, υποστήριξη Υλοποίηση 4 σεμιναρίων μεταφοράς των αποτελεσμάτων στους παραγωγούς προϊόντων ελιάς στα Νησιά του Ιονίου - 1 σεμινάριο σε κάθε ένα από τα Νησιά Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα-, Οργάνωση σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και τον Επικεφαλής Εταίρο του τελικού συνεδρίου του έργου στην Κέρκυρα διάρκειας 2 ημερών, και Εκπόνηση Έκθεσης πεπραγμένων για το σύνολο των δράσεων στην ελληνική και αγγλική σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενη από φάκελο με τα επιμέρους παραδοτέα ανά δράση. Δημιουργία κοινού διεταιρικού λογότυπου του έργου. Κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου σε τρεις γλώσσες (αγγλικά - ελληνικά - ιταλικά) Δημιουργία ενημερωτικού υλικού (έντυπου και μη) για τις ανάγκες πληροφόρησης και προβολής του έργου.