ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπονεί μελέτες σε θέματα σχετικά με τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, σχεδιάζοντας πολιτικές και καθοδηγώντας ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς τόσο σε διεθνή-ευρωπαϊκά, όσο σε εθνικά έργα.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΑ

Η Living Prospects αναλαμβάνει την εκπόνηση εξειδικευμένων περιβαλλοντικών μελετών, με έμφαση στους τομείς των υποδομών, των λιμενικών και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών μελετών, αλλά και το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων, και μη, έργων.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η εταιρεία παρέχει υποστήριξη σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικής στους τομείς της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, διαμορφώνει πολιτικές κατάλληλες για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αφού πρωτίστως προβεί σε σχετικές αναλύσεις όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις προοπτικές που μπορούν να αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση αυτή.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Living Prospects αναλαμβάνει, μέσω στοχευμένων και μεθοδικών ενεργειών, την υποστήριξη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και φορέων για την αύξηση της προβολής των ίδιων αλλά και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν στο πλαίσιο των έργων στα οποία συμμετέχουν.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Living Prospects αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων για την επιμόρφωση του προσωπικού δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά κ.ά. θέματα.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ