Περιγραφή Έργου

Το έργο ADRIATinn “An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs” στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αδριατικής, υποστηρίζοντας τη διατήρηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχουν μέχρι αυτήν τη στιγμή καθώς και την ικανότητα εξωστρέφειάς τους μέσω ενός διασυνοριακού συστήματος που ευνοεί τηνυιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και τηνκαινοτομία και εξειδίκευση.

 

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των εργασιών της, η εταιρία παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:
  • Διαχείριση του Έργου (Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην ομαλή καθημερινή διαχείριση και συντονισμό τουΈργου)
  • Οικονομική Διαχείριση του Έργου (Υποβολή Εκθέσεων Προόδου και τελικής έκθεσης έργου)
  • Ενδιάμεση Αξιολόγηση (εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων του έργου)
  • Εκπόνηση Σχεδίου Κεφαλαιοποίησης
  • Υποστήριξη σε διαβουλεύσεις, συνεδριάσεις για την συζήτηση πολιτικών και στρατηγικών για την υποστήριξη της ΕΑΚ
  • Εκπόνηση αναφοράς - μελέτης για την εξέταση των «καλών περιπτώσεων» στοντομέα της ΕΑΚ, τη καταγραφή των ισχυόντων εθνικών και περιφερειακών πολιτικώνκαθώς και της εθνικής νομοθεσίας
  • Εκπόνηση συστάσεων για αλλαγή των πολιτικών, δημιουργία ευνοϊκού συστήματος ΕΑΚ για τις ΜΜΕ και ενημέρωση εθνικών και άλλων περιφερειακών αρχών
  • Ενημέρωση της πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί με δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με αναδυόμενους κλάδους οικονομίας και εκπόνηση σχετικής αναφοράς