Περιγραφή Έργου

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός Μεσογειακού Cluster Θαλάσσιας Επιτήρησης, που θα προωθεί την καινοτομία, την Έρευνα και Ανάπτυξη, τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, καθώς και τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων παραγόντων της Θαλάσσιας Επιτήρησης δίνοντας έμφαση στους μηχανισμούς ασφάλειας στη Μεσόγειο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η LP θα χρησιμοποιήσει μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία εφαρμογής και υλοποίησης του έργου που θα συνεισφέρει στην παροχή μεθόδων ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των αρχών που ενδιαφέρονται για τη Θαλάσσια Επιτήρηση, ή που συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η επιτήρηση να γίνει οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη μιας και ως και σήμερα, οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ καθώς και οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για διάφορες πτυχές της επιτήρησης (ενδεικτικά αναφέρονται οι συνοριακοί έλεγχοι, ασφάλεια και η προστασία, οι αλιευτικοί έλεγχοι, τα τελωνεία, το περιβάλλον ή η άμυνα), συλλέγουν χωριστά τα δεδομένα και συνήθως δεν τα ανταλλάσσουν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τα ίδια δεδομένα να συλλέγονται ενδεχομένως πολλές φορές.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής:
  • Χαρτογράφηση υφιστάμενης κατάστασης: Προσδιορισμός κοινών προκλήσεων και ευκαιριών για συνέργειες στην περιοχή της Μεσογείου
  • Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Μεσογειακού Cluster Θαλάσσιας Επιτήρησης
  • Διαμόρφωση Μεθοδολογίας υλοποίησης πιλοτικών δράσεων
  • Διερεύνηση των δυνατοτήτων της αγοράς: Προσδιορισμός νέων επιχειρηματικών ευκαιριών- Σύνδεση με Θαλάσσια Επιτήρηση
  • Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης πιλοτικών δράσεων
  • Εκπόνηση Σχεδίου δράσης για τη ενίσχυση των συνεργειών με άλλα clusters και δίκτυα