Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 9001 & ISO 14001) για τις  παροχές – εγκαταστάσεις μαρίνας στην Ελλάδα. Στόχος ήταν αφενός ο σαφής καθορισμός των περιβαλλοντικών και ποιοτικών πολιτικών υποστηριζόμενων από τη Διοίκηση, καθώς και των διαδικασιών και των άλλων εγγράφων αρχείων που αποτελούν το σύστημα Q & EM και αφετέρου η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 9001 & ISO 14001) για τις εγκαταστάσεις Flisvos Marina VIP. Καλύπτει τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (αργότερα το σύστημα ενημερώθηκε για την κάλυψη των 9001:2008 πρότυπα).
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι ενσωματωμένο στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της LAMDA TechnOL Flisvos Marina Α.Ε.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την Living Prospects Ε.Π.Ε. στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ήταν οι εξής:
  1. Τεκμηρίωση και Σχεδιασμός των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 9001 & ISO 14001)
  2. Ανάπτυξη των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 9001 & ISO 14001) και των απαραίτητων οδηγιών εργασίας και των σχετικών αρχείων.
  3. Εκπαίδευση του προσωπικού σε επιλεγμένες πτυχές των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 9001 & ISO 14001).
  4. Βοήθεια προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σύνταξη της πολιτικής Ποιότητας και Περιβάλλοντος.
  5. Υποστήριξη στην εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  6. Εσωτερικού έλεγχος των Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.