Περιγραφή Έργου

Το έργο στοχεύει στην προώθηση αειφόρων πρακτικών τουριστικής ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών σε συνεργία με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, μέσω εφαρμογής ενδεδειγμένων μέτρων όπως αυτά αποτυπώνονται στη σχετική μελέτη τουριστικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη παράκτιων περιοχών αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη της περιοχής και την μεγιστοποίηση της τουριστικής προσφοράς καθώς και της αξιοποίησης της φέρουσας ικανότητας της περιοχής. Τέλος, το έργο περιλαμβάνει πρακτικές δράσεις ανάλυσης και καθορισμού της υφιστάμενης κατάστασης στις επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές καθώς και δράσεις δοκιμής κατά τις οποίες εργαλεία, πολιτικές στρατηγικές και κοινά σχέδια τα οποία θα έχουν ήδη προκύψει κατά το στάδιο της μελέτης μέσω των πιλοτικών δράσεων θα δοκιμαστούν ώστε να εφαρμοστούν λύσεις σε ένα ευρύ μείγμα χρηστών και περιοχών.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής:
  • Δράση 1.2: Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού (Project Monitoring and Evaluation System, PMES) για την αξιολόγηση της προόδου του έργου.
  • Δράση 1.3 Διαρκής διοικητική και οικονομική διαχείριση έργου / εκθέσεις προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου / υποστήριξη συναντήσεων εργασίας της Επιτροπής Καθοδήγησης του έργου
  • Δράση 1.4: Διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας του έργου à Εκπόνηση Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας - Δομή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Ενδιάμεσων Εκθέσεων Ποιότητας και Τελικής Έκθεσης Ποιότητας.