Περιγραφή Έργου

Το “RegioClima”- Regional Cooperation Towards Adaptation to Climate Change στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg IVc, είχε ως γενικό στόχο την προσαρμογή των ευρωπαϊκών περιφερειών στην κλιματική αλλαγή μέσω διαφόρων στρατηγικών και δράσεων. Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες, αφενός ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ζημιάς και αφετέρου αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν από ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. Οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων συνοψίζονται ως ακολούθως:

α. Να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ επιλεγμένων Περιφερειών της Ε.Ε. ώστε να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός στρατηγικών προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, αλλά και η εφαρμογή των ενδεδειγμένων κατευθύνσεων πολιτικής.

β. Να βοηθήσουν τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις να κατανοήσουν τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.

γ. Να αναπτύξουν εντός των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων ικανότητες υποστήριξης της εφαρμογής μέτρων για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές.

δ. Να συντονίσουν τις περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες με τη δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό (Ε.Ε.) επίπεδο.

ε. Να υποστηρίξουν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και στην εφαρμογή μέτρων για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές.

Οι δράσεις του έργου αφορούν σε τέσσερις τομείς: τη Διαχείριση του Έργου, την Επικοινωνία και Προβολή, την Ανταλλαγή Εμπειριών και τη Διαμόρφωση Πολιτικής.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη για ετοιμασία σχεδίου δράσης για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών καθώς και εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση σε παράγοντες διαμόρφωσης πολιτικής, προτάσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του προγράμματος Regioclima της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg IVC. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν ήταν: α. η συγγραφή σχεδίου δράσης για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και β.  ο καθορισμός στρατηγικής για την προώθηση σε παράγοντες διαμόρφωσης πολιτικής, προτάσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του έργου Regioclima.