Περιγραφή Έργου

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) συμμετείχε στο εταιρικό σχήμα του προγράμματος «Πέλαγος» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κ.Π. INTERREG IIIA Ελλάδα – Ιταλία. Το πρόγραμμα «Πέλαγος» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των συνοριακών σημείων ελέγχου του Μπάρι και της Κέρκυρας, με Ελληνο-Ιταλική συνεργασία. Το πρόγραμμα προτείνει επίσης ένα πρότυπο για την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχων στα σύνορα της Ε.Ε., σύστημα το οποίο είναι ικανό να βελτιώσει την ασφάλεια στους λιμένες των δύο χωρών, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης κανόνων και διαδικασιών σχετικών με τα θέματα ασφαλείας και ιδιαίτερα με όσα σχετίζονται με την παρουσία άρτια εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού στους λιμένες. Στο πλαίσιο του έργου, ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τεχνολογικής πλατφόρμας (συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης των λιμένων Κέρκυρας και Μπάρι).

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η Living Prospects Ε.Π.Ε. συνεργάστηκε άμεσα με τη διοίκηση και τα στελέχη του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για την ετοιμασία των Εκθέσεων Διαχείρισης του έργου, καθώς και για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών. Οι Εκθέσεις που ετοιμάστηκαν από την Living Prospects Ε.Π.Ε. περιελάμβαναν συνολικά εννέα Εκθέσεις Προόδου και την Τελική Έκθεση. Παράλληλα, τα στελέχη της Living Prospects Ε.Π.Ε. παρείχαν υποστήριξη στον Ο.Λ.ΚΕ. κατά την υλοποίηση των δράσεων του έργου, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.