Περιγραφή Έργου

Προτεραιότητα του Υπουργείου στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί η υιοθέτηση πολιτικών, μέτρων και έργων που στόχο έχουν την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωση του. Για τον καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση του συνόλου των κανονιστικών διατάξεων και την ωρίμανση των πράξεων προς εφαρμογή του Ν. 4014/11, χρειάστηκε η συνεργασία εξωτερικού συμβούλου (Κάντωρ) με το Υπουργείο για πλήρη οριστικοποίηση πλήρως το πρόγραμμα δράσης και δρομολόγηση όλων των ενεργειών για την πλήρη εφαρμογή του.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η LivingProspects Ε.Π.Ε., ως υπεργολάβος, ανέλαβε την υποστήριξη της Κάντωρ στην εκτέλεση της σύμβασης της Κάντωρ με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής (Υ.ΠΕ.Κ.Α.) για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για τον προγραμματισμό, παρακολούθηση και ωρίμανση των πράξεων που απαιτούνται για την έκδοση των κανονιστικών διατάξεων προς εφαρμογή του Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και άλλων κανονιστικών διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας». Συγκεκριμένα, η LivingProspects Ε.Π.Ε. ανέλαβε και εκτέλεσε τα εξής:
  • Τη συμμετοχή της στη συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και γενικά τευχών προκηρύξεων για κάθε δράση / έργο έπειτα από συμφωνία με την Υπηρεσία και στο χρονικό πλαίσιο οριζόμενο από την Υπηρεσία και
  • Την υποστήριξη της Κάντωρ σε διευκρινίσεις / απορίες που προέκυψαν και αφορούσαν το επιστημονικό μέρος της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ σε όλη την έκταση και διάρκεια του έργου.