Περιγραφή Έργου

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς, όπως προκύπτουν αφενός κατά τις ετήσιες δραστηριότητες λειτουργίας του και αφετέρου για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που κατά καιρούς αναλαμβάνει (π.χ. έργα PELAGOS, ADRION, GIPSY, στο πλαίσιο του INTERREG IIIA Ελλάδα – Ιταλία), διενεργεί πρόχειρους, ανοικτούς δημόσιους και διεθνείς διαγωνισμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Π.Δ. 60/2007 και ΠΔ118/2007. Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη του ΟΛΚΕ στην ετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμού και στην τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν τρεις ανοικτοί διαγωνισμοί, σχετικά με: α. την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικής πλατφόρμας (συστήματος παρακολούθησης των επισκεπτών του λιμένα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συγχρηματοδοτούμενο έργο PELAGOS, β. τη φύλαξη του λιμένα και γ. τις υπηρεσίες καθαριότητας,

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η Living Prospects Ε.Π.Ε. συνεργάστηκε άμεσα με τη διοίκηση και τα στελέχη του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. που εμπλέκονται στους προαναφερθέντες διαγωνισμούς, καθώς και με τους μελετητές του έργου προμήθειας και εγκατάστασης τεχνολογικής πλατφόρμας, για να προετοιμάσει τα Τεύχη των τριών Διαγωνισμών. Τα έγγραφα των διαγωνισμών που ετοιμάστηκαν από την Living Prospects Ε.Π.Ε. περιελάμβαναν την Περίληψη, την Αναλυτική Διακήρυξη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Πρότυπα Έγγραφα, καθώς και το Σχέδιο Σύμβασης. Παράλληλα, τα στελέχη της Living Prospects Ε.Π.Ε. παρείχαν υποστήριξη κατά τη δημοσίευση των διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα Δεδομένων.