Περιγραφή Έργου

Το χρηματοδοτούμενο, στα πλαίσια του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007 - 2013, City – PortEcoLogistic  (CiELo), επικεντρώνεται στη βελτίωση των μεταφορών σε 4 πόλεις – βάσεις των εταίρων (Μπάρι, Μπρίντιζι, Πάτρα και Κέρκυρα), οι οποίες χαρακτηρίζονται από παρόμοια στοιχεία και προβλήματα.Στόχοι του έργου είναι: Α. η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στην αστική κινητικότητα στις πόλεις - στόχους, και ο συντονισμός κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Β. ο σχεδιασμός ενός δικτύου περιβαλλοντικά φιλικών μεταφορών (π.χ., ποδήλατα, ηλεκτρικά ή υδρογόνου αυτοκίνητα, λεωφορεία, κλπ.) και η ενθάρρυνση των πολιτών για μείωση των μετακινήσεων με οχήματα ιδιωτικής χρήσης και μεγαλύτερη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων και μέσων μετακίνησης. Γ. η πρόταση και εφαρμογή διαφορετικών δράσεων στις πόλεις στόχους προς σύνδεσή τους με στρατηγικά τους σημεία (παλιά πόλη, σιδηροδρομικό σταθμό, αεροδρόμιο) πχ. Μια ζώνη ήπιας κυκλοφορίας στην παραλιακή περιοχή του Μπάρι, ένα σύστημα ανταλλαγής ποδήλατων για τους τουρίστες (και πολίτες) στο Μπρίντιζι, ένα σύστημα ανταλλαγής ποδηλάτων στην Πάτρα, έναν περιφερειακό χώρο στάθμευσης εξυπηρετούμενο από ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα στην Κέρκυρα. Δ. η παροχή σχετικών αποτελεσμάτων προς τα θεσμικά όργανα και τους πολίτες προς ενίσχυση και γνώση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση των αυτοκινήτων και άλλων παραδοσιακών μέσων μεταφοράς.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η LivingProspects Ε.Π.Ε., στα πλαίσια του έργου CiELo, έχει αναλάβει την «Υποστήριξη διαχείρισης του έργου CiELo και υποστήριξη υλοποίησης των δράσεων: Α. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης και δημιουργία βιώσιμου σχεδίου ανάπτυξης διαδρομών οχημάτων σε Πάτρα και Κέρκυρα και Β. Διακήρυξη Διαγωνισμού για την υποστήριξη της υπηρεσίας “Park and ride” με φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα». Παραδοτέα του έργου είναι τα εξής:
  1. 5 ενδιάμεσεςεκθέσεις (5 Intermediate reports)
  2. 1 τελικήέκθεσηπροόδου (1 Progress report)
  3. Μελέτη - ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και παραγωγή βιώσιμου σχεδίου ανάπτυξης διαδρομών οχημάτων στην πόλη της Κέρκυρας.
  4. Πλήρη Τεύχηγια το διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο τηνυποβολή προσφορών για την κατασκευή του χώρου στάθμευσης και τηδημιουργία δύο σημείων ανταλλαγής ηλεκτρικών ποδηλάτων και απόκτηση αυτών.