Περιγραφή Έργου

Το πρόγραμμα SWITCH-Asia II δημοσίευσε κλειστή πρόσκληση για αιτήσεις χρηματοδότησης έργων που θα συμπλήρωναν τα έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εμπλουτίζοντας τον τομέα επιλογής τους και με στόχο να επιτευχθεί συνέργεια και πιο ουσιαστική επίδραση στην επιλέξιμη περιοχή, στον τομέα της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, το SWITCH-Asia II συμπληρώνει εθνικές και περιφερειακές ενεργειακές δραστηριότητες και αντιμετωπίζει αστικές και αγροτικές περιοχές, τη βιομηχανία και τον τομέα των υπηρεσιών κ.λπ.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής:
  • Αξιολόγηση της αποδοχής και επιλογής των προτάσεων σε συνάρτηση με τα κριτήρια που καθορίζονται στους σχετικούς Όρους αναφοράς
  • Διενέργεια τεχνικής αξιολόγησης επιλογής των προτάσεων σε συνάρτηση με τα κριτήρια που καθορίζονται στους σχετικούς Όρους αναφοράς
  • Συγγραφή κειμένων ανατροφοδότησης προς τους μη επιλεγέντες υποψηφίους
  • Συγγραφή σασφών περιλήψεων των επιτυχημένων προτάσεων για λόγους επικοινωνίας.