Περιγραφή Έργου

Προμήθεια  και Εγκατάσταση Πρότυπων Θερμοκηπιακών Μονάδων στον πειραματικό σταθμό Ζυγίου του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ Adapt2Change: “Adaptation of Agricultural production in greenhouses to limited water supply and minimum COemission by the use of shallow geothermal energy”. Στόχος του Adapt2Change είναι η παρουσίαση της προσαρμογής της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Η επίδειξη των πρακτικών προσαρμογής της γεωργικής παραγωγή στην κλιματική αλλαγή επιτυγχάνεται με την κατασκευή και λειτουργία τεσσάρων πλήρως αυτοματοποιημένων υδροπονικών θερμοκηπίων τροποποιημένου τοξωτού τύπου, συνολικού εμβαδού 870 τ.μ.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η LivingProspects Ε.Π.Ε., στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ανέλαβε και παρείχε τις παρακάτω υπηρεσίες - μελέτες στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών:
  1. Σχέδιο περιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου. (Προσδιορισμός της μεταβολής του περιβαλλοντικού φορτίου λόγω της εφαρμογής συστήματος ανακύκλωσης νερού και δυνατότητα αποτίμησης κόστους – οφέλους)
  2. Μελέτη Διαλειτουργικότητας λόγω της εφαρμογής συστήματος ανακύκλωσης νερού. (Ανάλυση των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων μεταξύ τους και προδιαγραφή απαιτήσεων διαλειτουργίας με την Κεντρική Πλατφόρμα Διαχείρισης του έργου.)
  3. Μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της εκπαίδευσης. (Δημιουργία τεύχους οργάνωσης της διαδικασίας εκπαίδευσης, κατάρτιση του προγράμματος, του προς δημιουργία υλικού, καθώς και της μεθοδολογίας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και της διαδικασίας πιστοποίησης.)
  4. Μελέτη Ασφαλείας. (Πολιτική και ενδεικνυόμενα μέτρα Ασφάλειας για όλο τον κύκλο ζωής και λειτουργίας των μονάδων.)
  5. Επιχειρησιακό Σχέδιο Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Μονάδων. (Δημιουργία τεύχους οργάνωσης της διαδικασίας λειτουργίας, της οργάνωσης και του προβλεπόμενου κόστους διαχείρισης των μονάδων.)
Σενάρια και μεθοδολογία ελέγχου. (Δημιουργία πλήρους οδηγού για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου στο πλαίσιο των παραλαβών του έργου.)