Περιγραφή Έργου

Το Εκκολαπτήριο Πολιτών Καλλιτεχνών (Citizen Artist Incubator/CAI) στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ παραδοσιακών κατηγοριοποιήσεων των «υψηλών» και «χαμηλών» (ή «κοινοτικών») τεχνών, διευκολύνοντας πρωτοβουλίες άνευ προηγουμένου στην αιχμή της καλλιτεχνικής καινοτομίας και των ανθρωπίνων αναγκών, μέσω της εκπαίδευσης/επαγγελματοποίησης 15 – ανά φορά – επιλεγμένων πολιτών καλλιτεχνών.

 

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των εργασιών της, η εταιρία παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:
  • Διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση του έργου
  • Επίβλεψη του Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου των Εργασιών του Εταίρου
  • Σύνταξη και Υποβολή Αναφορών Προόδου στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος
  • Επικαιροποίηση Χρονοδιαγράμματος Έργου
  • Επικοινωνία με τους λοιπούς εταίρους και τις εμπλεκόμενες Αρχές
  • Τήρηση Φακέλου Έργου
  • Προετοιμασία και Υποβολή Αιτημάτων Πιστοποίησης Δαπανών της Αναθέτουσας Αρχής
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Δημιουργία εικονικού εκκολαπτηρίου (VirtualIncubator) και στην ανάπτυξη και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του έργου
  • Υποστήριξη υλοποίησης προωθητικών ενεργειών