Περιγραφή Έργου

Το LIFE08ENV/IT/428 SOILPRO αποτελεί πρότυπο καινοτόμο έργο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία και διαχείριση των εδαφικών πόρων. Συμβάλλει στην υποστήριξη των τοπικών αρχών (Περιφερειακών Διοικήσεων) ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την κατανόηση και αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης των εδαφών και να πληρούν τις απαιτήσεις της επικείμενης νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα αυτό. Εστιάζεται στην αναγνώριση/προσδιορισμό των περιοχών εκείνων (εντός κάθε περιφέρειας) οι οποίες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο υποβάθμισης του εδάφους. Χρησιμοποιεί ένα σύστημα που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως GIS και τηλεπισκόπησης για να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να κατανοήσουν καλύτερα την έκταση του προβλήματος. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν φορείς από την Ιταλία και την Ελλάδα. Το έργο υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ επιλεγμένων τοπικών αρχών στην Ελλάδα και την Ιταλία (Περιφέρειες Πελοποννήσου και Σικελίας) και ερευνητικών ινστιτούτων (Πανεπιστήμιο Αθηνών και CRAABP στην Ιταλία) σε ένα διεθνές πλαίσιο, προωθώντας την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της υποβάθμισης του εδάφους.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχετίζονται με την υποστήριξη της διαχείρισης και της υλοποίησης των δράσεων του έργου LIFE08ENV/IT/428 SOILPRO. Στις αρμοδιότητες της εταιρείας προβλέπεται ο συντονισμός των εταίρων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή ένωση και την Ομάδα Παρακολούθησης του Life+ στην Ιταλία και την Ελλάδα. Η Living Prospects Ε.Π.Ε. παρέχει στους εταίρους του έργου την απαραίτητη τεχνογνωσία για την οικονομική διαχείριση του έργου με την παροχή συστήματος καταγραφής των δαπανών καθώς και συσχέτισής με τις δράσεις του έργου και των παραδοτέων. Επιπλέον η Living Prospects Ε.Π.Ε. συντονίζει την διάχυση των πληροφοριών εντός του εταιρικού σχήματος και επιβλέπει την συγγραφή των τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων του έργου.