Περιγραφή Έργου

Υποστήριξη παρακολούθησης, διαχείρισης και συντονισμού Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE09/ENV/GR/000296 “Adapting Agricultural Production to climate change and limited Water Supply” (Adapt2Change) με αντικείμενο την προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή στην έλλειψη παροχής υδάτων και εταίρους, το ΤΕΙ Λάρισας, Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΤΕΙ Πειραιά και το ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση. Στόχος του Adapt2Change είναι η παρουσίαση της προσαρμογής της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Το πρόγραμμα Adapt2Change ξεκίνησε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει 48 μήνες. Η επίδειξη των πρακτικών προσαρμογής της γεωργικής παραγωγή στην κλιματική αλλαγή επιτυγχάνεται με την κατασκευή και λειτουργία τεσσάρων πλήρως αυτοματοποιημένων υδροπονικών θερμοκηπίων τροποποιημένου τοξωτού τύπου, συνολικού εμβαδού 870 τ.μ.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η LivingProspects Ε.Π.Ε. συνεργάζεται με το ΤΕΙ Λάρισας στα πλαίσια του έργου Adapt2Change, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης παρακολούθησης, διαχείρισης και συντονισμού του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου. Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν: α. στον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών κάθε εταίρου του ADAPT2CHANGE, β. στον έλεγχο της ποιότητας και του χρονοδιαγράμματος ετοιμασίας των παραδοτέων του ADAPT2CHANGE, γ. στη σύνταξη εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών συντονισμού με τους ελεγκτές των δαπανών, δ. στο συντονισμό των δράσεων, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και της Ε.Ε., ε. στην αξιολόγηση και τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων σε σχέση με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του ADAPT2CHANGE, στ. στην οργάνωση των συναντήσεων της Επιτροπής Καθοδήγησης (τουλάχιστον 1 κατ’ έτος), ζ. στην προώθηση της δικτύωσης εταίρων. Παράλληλα, η εταιρεία Living Prospects παρέχει υποστήριξη στους εταίρους του Προγράμματος στις διαδικασίες της Δημοσιότητας και Διάχυσης της Πληροφορίας για το σύνολο των εκδηλώσεων και συντάσσει τα αντίστοιχα πρακτικά των συναντήσεων.