Περιγραφή Έργου

Εκπόνηση συνοπτικού επενδυτικού σχεδίου και επιστολής ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση του λιμένα Ημερολίας, που βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της Κέρκυρας.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η παροχή προς τον εργοδότη / ιδιώτη επενδυτή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η Εκπόνηση του συνοπτικού επενδυτικού σχεδίου για την εκμετάλλευση του λιμένα της Ημερολιάς, ως αποτέλεσμα των ακόλουθων ενεργειών:
  • Καταγραφή και παρουσίαση σύντομου ιστορικού, των στόχων, των δραστηριοτήτων και των οικονομικών μεγεθών του Επενδυτή και της εταιρίας SOCIUM-A.
  • Αναλυτική παρουσίαση της επένδυσης και του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο θα λάβει μέρος, Ειδικότερα, έρευνα, καταγραφή και παρουσίαση της περιοχής της επένδυσης (γεωγραφικών και κλιματολογικών στοιχείων), του κοινωνικό-οικονομικού της περιβάλλοντος, της ωρίμανσης της επένυσης, παρουσίαση της διαδικασίας παραχώρησης και αδειοδότησης κατασκευής, τις απαιτούμενες μελέτες για την κατασκευή κυματοθράυστη και Η/Μ εργασιών, της διαδικασίας αδειοδότησης λειτουργίας και των σεναρίων ανάπτυξης της επένδυσης.
  • Αναλυτική παρουσίαση του Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης
  • Αναλυτική οικονομική αξιολόγηση της επένυσης με τα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα των έργων καθώς και τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από αυτήν στην περιοχή.