Περιγραφή Έργου

Το έργο “MEDNETA” Mediterranean cultural network to promote creativity in the arts, crafts and design for communities regeneration in historical cities, είναι ένα από τα 95 έργα υπό υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος ENPI CBC Mediterranean Sea Basin 2007/2013.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να ενισχύσει το διασυνοριακό πολιτιστικό διάλογο και την συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό να υποστηρίξει τη δημιουργικότητα των τεχνών, τη βιοτεχνία και τον Σχεδιασμό (ACDs) ως μέσο για την αναγέννηση των κοινοτήτων που βρίσκονται στις ιστορικές πόλεις της περιοχής της Μεσογείου.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η εταιρεία ανέλαβε την αξιολόγηση του φυσικού αντικειμένου του έργου ENPI Med “MEDNETA” και ειδικότερα της ποιότητας του έργου ως προς τους γενικούς και ειδικούς στόχους του, καθώς και του βαθμού επιτυχίας πραγματοποίησης των πακέτων εργασίας WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8 και των τελικών παραδοτέων του έργου στο πλαίσιο του έργου MEDNETA(με κωδικό: 63/1998 και τίτλο: Mediterranean cultural network to promote creativity in the arts, crafts and design for communities regeneration in historical cities.).