Περιγραφή Έργου

Το έργο επικεντρώνεται στην παροχή υποστήριξης προς τα πολιτικά και τεχνικά-διοικητικά στελέχη του Δήμου Λάκκας Σουλίου για την ενδυνάμωση της πολιτικής και διαχειριστικής τους ικανότητας (αντίστοιχα) ως προς τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων στην ευρύτερη περιοχή. Εξετάστηκαν τόσο ιδιωτικά (τοπικοί επενδυτές) όσο και δημόσια έργα (συγχρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ). Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται: α. η ετοιμασία έκθεσης σύνοψης αναπτυξιακών πολιτικών και πεδίων ενδιαφέροντος του Δήμου Λάκκας-Σουλίου, β. η παραγωγή και ηλεκτρονική διανομή εβδομαδιαίων και μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων για ευκαιρίες χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, γ. η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, δ. η υποβολή προτάσεων έργων για χρηματοδότηση από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, ε. η ετοιμασία οδηγών για επιλεγμένα κοινοτικά προγράμματα.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η Living Prospects Ε.Π.Ε., συνεργαζόμενη με το Δήμο Λάκκας Σουλίου, ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τις εξής ενέργειες:
  • Υποστήριξη στην αναγνώριση και επιλογή των Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και των Πεδίων Ενδιαφέροντος του Δήμου, καθώς και των επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων των δημοτών.
  • Ενημέρωση για Προκηρύξεις Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
  • Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Λάκκας Σουλίου σε Θέματα Σχεδιασμού Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
  • Υποστήριξη Υποβολής Προτάσεων Συγχρηματοδότησης Έργων