Περιγραφή Έργου

Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης στην Κροατία, μέσα από την ορθή και ποιοτική αξιολόγηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση προτάσεων στο πλαίσιο του IPA 2011 Civil Society Grant Schemes Based on Standardized Assessment Criteria.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Living Prospects υπηρεσίες προς την Femconsult είναι η υποστήριξη στην αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του IPA 2011 Civil Society Grant Schemes Based on Standardized Assessment Criteria (EuropeAid/127054/C/SER/multi). Ειδικότερο στόχο αποτελεί η ενίσχυση της ποιοτικής αξιολόγησης προτάσεων για τον τομέα της κοινωνίας πολιτών με βάση τυποποιημένα κριτήρια.