Περιγραφή Έργου

Το έργο ARGES “pAssengeRs and logistics information Exchange System” στοχεύει στη δημιουργία μίας νέας ομογενοποιημένης οργανωτικής και πληροφοριακής υπηρεσίας εντός των λιμένων του Ιονίου και της Αδριατικής, με κύριο σκοπό την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών προς του επιβάτες και τους επισκέπτες των παράκτιων περιοχών.

Βάση του έργου έχουν αποτελέσει οι πολύχρονες δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των ιταλικών κι ελληνικών λιμένων. Οι επιμέρους στόχοι του ARGES είναι:

  1. Ενίσχυση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας των επιβατών και των εμπορευμάτων εντός της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος, χρησιμοποιώντας ένα κοινό διακρατικό σύστημα πληροφοριών για την προσαρμογή στην κοινοτική οδηγία 65/2010 και τους εθνικούς κανονισμούς, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μελλοντική διαχείριση και ανάπτυξη των ροών επιβατών και εμπορευμάτων.
  2. Ενίσχυση της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών μεταφορών σε όλο το υφιστάμενο δίκτυο, έτσι ώστε να μειωθούν οι κυκλοφοριακές αιχμές και να ελέγχονται οι οδικές συνθήκες και οι κυκλοφοριακές συνθήκες του τελευταίου χιλιομέτρου.
  3. Εναρμόνιση των πληροφοριών και της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των θεσμικών οργάνων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας καθώς και να βελτιστοποιηθεί η χρήση τέτοιων δεδομένων για λόγους ασφαλείας, σχεδιασμού και εξατομίκευσης των παρεχόμενων προς τους επιβάτες υπηρεσιών.
  4. Προμήθεια περισσότερων εργαλείων που θα είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση και χρήση μεγάλων αποστάσεων, καθώς και των λεγόμενων "last mile" δρομολογίων.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Το αναληφθέν έργο αφορά στην παροχή από την LivingProspects υπηρεσιών Συμβούλου Υποβοήθησης του ΟΛΠΑ στην υλοποίηση του έργου ARGES, και συγκεκριμένα την υποστήριξη της δράσης 1.2 «Διοικητικός Συντονισμός και Οικονομική Διαχείριση» που εντάσσεται στο Πακέτο Εργασίας 1: Οικονομική – Διοικητική Διαχείριση του Έργου.  Στο πλαίσιο των εργασιών της, η εταιρία έχει αναλάβει την υλοποίηση των ακόλουθων παραδοτέων:
  • ΠΑ1: Αναφορές Προόδου του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου
  • ΠΑ2: Τελική Έκθεση του Έργου
  • ΠΑ3: Αναφορές Τροποποιήσεων του έργου, και λοιπές αναφορές που τυχόν απαιτηθούν
  • ΠΑ4: Παρουσιάσεις – Εισηγήσεις – Πρακτικά συναντήσεων εργασίας
  • ΠΑ5: Τήρηση Φακέλου του έργου