Περιγραφή Έργου

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IIIB ArchiMed και συγκεκριμένα της πράξης «Πολιτιστικό Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου» (Α.1.046).

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η διατύπωση των ειδικότερων δράσεων των Κ.Α.Π.Α. προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του τρόπου παρουσίασης των πολιτιστικών στοιχείων του κάθε εταίρου μέσα από τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς επίσης και προβολής νέων πολιτιστικών προϊόντων, συνοδευόμενων από κατάλληλη αιτιολόγηση. Αντίστοιχα, στόχος του στρατηγικού σχεδίου είναι η διατύπωση κατευθύνσεων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Κ.Α.Π.Α. συνοδευόμενων από κατάλληλη αιτιολόγηση και αφετέρου την παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων για την ανάπτυξη νέων πολιτιστικών προϊόντων στις περιοχές των μελών του Πολιτιστικού Δικτύου Ανατολικής Μεσογείου.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η Living Prospects Ε.Π.Ε., στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος, ανέλαβε και πραγματοποίησε τη δημιουργία:
  • Ενός Σχεδίου Δράσης για τα Κέντρα Ανάπτυξης Πολιτιστικής Απασχόλησης (Κ.Α.Π.Α.) που αναπτύσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Πολιτιστικού Δικτύου Ανατολικής Μεσογείου και
  • Ενός Στρατηγικού Σχεδίου για τη βιωσιμότητα των Κέντρων Ανάπτυξης Πολιτιστικής Απασχόλησης και για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών προϊόντων,
προσδιορίζοντας παράλληλα με ακρίβεια και συντομία τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολούθησε κατά τη δημιουργία των δύο αυτών Σχεδίων, και ετοιμάζοντας αναλυτικό κατάλογο όλων των επιμέρους δεδομένων που έκρινε απαραίτητα να δοθούν ως εισροή για τα δύο Σχέδια. Τα Σχέδια αυτά επικεντρώθηκαν μεν στα υφιστάμενα Κέντρα Ανάπτυξης Πολιτιστικής Απασχόλησης (Κ.Α.Π.Α.), εκπονήθηκαν ωστόσο σε ευρύτερο πλαίσιο, οριζόμενο από το Πολιτιστικό Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε ολόκληρο το δίκτυο και την υποστήριξη της δικτύωσης των τοπικών Κ.Α.Π.Α. σε αντιδιαστολή με τη μεμονωμένη δράση του κάθε εταίρου του προγράμματος.