Περιγραφή Έργου

Το έργο ΕΝΕΡΓΕΙΝ στοχεύει στην αξιοποιήση των μεγάλων δυνατοτήτων για την προαγωγή μιας αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο που θα οδηγήσει σε:

  • Επιδεικτική εφαρμογή ώριμων & καινοτόμων έργων ΕΞΕ & ΑΠΕ, σε χώρους, εγκαταστάσεις και κτίρια του δημοσίου τομέα, με άμεσο πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων σε όλους τους πολίτες & και επίτευξη στην πράξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές, με αφετηρία τα επιδεικτικά έργα και δράσεις του στρατηγικού έργου.
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας & ανάπτυξη νέων καινοτόμων αγορών.
  • Πολυεπίπεδη συμβολή στους ευρωπαικούς & εθνικούς στόχους Ελλάδος & Κύπρου (20-20-20) καθώς και προετοιμασία πολιτικών μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020), μέσω της εξειδίκευσης της διαμόρφωσης στρατηγικής "ΕΥΡΩΠΗ 2020" και της μελλοντικής πολιτικής συνοχής.
  • Συνεισφορά στην ενεργειακή ασφάλεια & κλιματική αλλαγή.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών υποδομών, που συμβάλει σε τουριστική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η παροχή προς τον εργοδότη συμβουλευτικής υποστηριξης για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη στην Κύπρο στα πλαίσιο του Έργου ΕΝΕΡΓΕΙΝ – που υλοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας: «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013». Αναλυτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
  • τη διενέργεια διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες πολιτικές (2014-2020, Συμφωνο των Δημάρχων, Σύμφωνο των Νήσων κ.λπ.),
  • τη διερεύνηση και την εκτενή ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης στην Κύπρο καθώς και του εσωτερικού περιβάλλοντος των φορέων χάραξης πολιτικής για την βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη στην Κύπρο και
  • τη διαμόρφωση στρατηγικών προτεραιοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης για την Κύπρο.