Περιγραφή Έργου

Το έργο EASY CONNECTING  σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στοχεύοντας στην ενίσχυση της συνεργασίας ολόκληρης την περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος IPA Adriatic για την εξεύρεση κοινών λύσεων σχετικά με την βελτίωση των υποδομών στις μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Το έργο στοχεύει στην εφαρμογή νέων ευρωπαϊκών πολιτικών μεταφορών εστιάζοντας στις κύριες οδούς μεταφορών εμπορευμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, με την παροχή κινήτρων για τον ρόλο των λιμένων και πλατφόρμων υλικοτεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων λύσεων σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος. Επιπλέον, το EASY CONNECTING θα μπορούσε να είναι ένα πειραματικό εργαλείο για να υποστηρίξει την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου με την τόνωση της συζήτησης και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες στην μεταφορά εμπορευμάτων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Οι υπεύθυνοι των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων είναι οι κύριοι δικαιούχοι. Όσον αφορά την εταιρική σχέση, το πρόγραμμα στοχεύει στην συμμετοχή όλων των χωρών που υπάγονται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA Adriatic προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Παροχή τεχνικής – επιστημονικής υποστήριξης σε ό,τι αφορά στην τήρηση των υποχρεώσεων παρακολούθησης & διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Έργου IPA Adriatic 2007-2013 «EUROPE-ADRIATIC SEA-WAY FREIGHT -EASYCONNECTING». Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υποστήριξη του συνόλου των διαχειριστικών υποχρεώσεων του EASYCONNECTING, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίησή τους και την επίτευξη των σκοπούμενων εκροών και αποτελεσμάτων.