Περιγραφή Έργου

Το έργο “No borders for the good manager” (BG051РО001-7.0.07-0187-С0001), εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Κύριο στόχο του έργου αποτελεί η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας σε παράκτιες κοινότητες – θέρετρα, παρέχοντες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (γυναίκες, νέους, Ρομά) και εμπλουτισμό και βελτίωση γνώσεων και ικανοτήτων του διοικητικού προσωπικού μικρών και μεσαίων ξενοδοχείων, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και μεγέθυνση των επιχειρήσεων, παράγοντας καινοτόμα μοντέλα και καλές πρακτικές στην διαχείριση του τουρισμού και τις υπηρεσίες φιλοξενίας.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιελάμβαναν την Μελέτη, Ανάλυση και τον Εντοπισμό συγκεκριμένων πρακτικών, μεθόδων, τεχνικών, πρωτοβουλιών σε Ελλάδα και την ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών για τομείς όπως: Απασχόληση – Κοινωνική Ένταξη – Ευκαιρίες Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας – Βελτίωση Γνώσεων και Ικανοτήτων των Ομάδων-Στόχος.

Αναλυτικά, πραγματοποιήθηκε εκπόνηση μελέτης και παρουσίαση καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα στην Κέρκυρα και την ΕΕ για την ανάπτυξη και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών σχετικά με την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη και βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η μελέτη, εκτός των άλλων περιελάμβανε την διεξαγωγή συνεντεύξεων και έρευνας (συλλογή ερωτηματολογίων και λοιπών εγγράφων) με εκπροσώπους δημοτικών αρχών και ΜΚΟ, τοπικών επιχειρήσεων, κοινωνικοοικονομικών εταίρων, ευπαθών κοινωνικά ομάδων και μικρομεσαίων ξενοδοχείων.