Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για Σύμβαση-πλαίσιο με την Επιτροπή των Περιφερειών (CommitteeoftheRegions - CoR), για την παροχή διαφόρων τύπων εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη των υπηρεσιών της στο αναλυτικό έργο, την έρευνα και το σχεδιασμό, που καλύπτουν τις προτεραιότητες των πολιτικών της που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Επιτροπής των Περιφερειών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (πρόσφατα μετονομάστηκε σε Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής αλλαγής και Ενέργειας - ENVE): Βιώσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων, προστασία των πολιτών και του τουρισμού, κλιματική αλλαγή, ενέργεια και διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία, κοινή Γεωργική Πολιτική και ανάπτυξη της υπαίθρου,  καταναλωτική πολιτική και δημόσια υγεία. Το σχέδιο παρέχει στην ΕτΠ ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων που έχουν την ικανότητα ταχείας αντίδρασης και  ως εκ τούτου επιτρέπει την ευρύτερη διαβούλευση με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, προσφέρει στον ΕτΠ τη δυνατότητα εκπόνησης συγκεκριμένων απόψεων για θέματα που την ενδιαφέρουν και δίνει τη δυνατότητα στην ΕτΠ να αντλήσει  γνώση που παρήχθη από ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια για την αξιολόγηση των πολιτικών. Η συνεργασία με την ENVE περιλαμβάνει και την προετοιμασία των εγγράφων ανάλυσης των πολιτικών και περιλήψεις, εκτιμήσεις επιπτώσεων και εκθέσεις για Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η παροχή επιστημονικών και νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τεκμηρίωσης και συγγραφής εγγράφων. Πέρα από το συμβουλευτικό ρόλο των ειδικών, προβλέπεται βοήθεια στις υπηρεσίες της Επιτροπής κατά την προετοιμασία των εκθέσεων, ενημερωτικών δελτίων και εγγράφων διαφόρων ειδών σε όλο το φάσμα των θεμάτων που καλύπτονται από τις πολιτικές δραστηριότητες της Επιτροπής των Περιφερειών. Συγκεκριμένα, μέσα για τα παραπάνω είναι τα εξής:
  1. η επεξεργασία των εγγράφων ανάλυσης των πολιτικών και περιλήψεων – συνόψεων
  2. η εκπόνηση μελετών επιπτώσεων
  3. η εκπόνηση εκθέσεων
  4. η διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων