Περιγραφή Έργου

Το LIFE08ENV/IT/428 SOILPRO αποτελεί πρότυπο καινοτόμο έργο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία και διαχείριση των εδαφικών πόρων. Συμβάλλει στην υποστήριξη των τοπικών αρχών (Περιφερειακών Διοικήσεων) ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την κατανόηση και αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης των εδαφών και να πληρούν τις απαιτήσεις της επικείμενης νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα αυτό. Εστιάζεται στην αναγνώριση/προσδιορισμό των περιοχών εκείνων (εντός κάθε περιφέρειας) οι οποίες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο υποβάθμισης του εδάφους. Χρησιμοποιεί ένα σύστημα που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως GIS και τηλεπισκόπησης για να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να κατανοήσουν καλύτερα την έκταση του προβλήματος. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν φορείς από την Ιταλία και την Ελλάδα. Το έργο υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ επιλεγμένων τοπικών αρχών στην Ελλάδα και την Ιταλία (Περιφέρειες Πελοποννήσου και Σικελίας) και ερευνητικών ινστιτούτων (Πανεπιστήμιο Αθηνών και CRAABP στην Ιταλία) σε ένα διεθνές πλαίσιο, προωθώντας την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της υποβάθμισης του εδάφους.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Το έργο αφορά στην εκπόνηση σχεδίου πολιτικών και παρεμβάσεων για την προστασία και τον περιορισμό της υποβάθμισης των  εδαφών σε επιλεγμένες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αντικείμενο του έργου είναι:
  • Η ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μοντέλων επικινδυνότητας στα εδάφη της περιφέρειας Πελοποννήσου με τη χρήση του λογισμικού SMS.
  • Η εκπόνηση τεύχους τεχνικής έκθεσης και κατάλληλου αριθμού χαρτών, όπου θα τεκμηριώνεται η επιλογή συγκεκριμένων υποπεριοχών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εφαρμογή πολιτικών προστασίας και περιορισμού της υποβάθμισης των εδαφών.
  • Η πρόταση (για τις επιλεγμένες περιοχές) προσαρμοσμένου σχεδίου συγκεκριμένων πολιτικών προστασίας και περιορισμού της υποβάθμισης των εδαφών το οποίο θα συντίθεται από προτάσεις τόσο για ήπιες (διαχειριστικές) παρεμβάσεις προστασίας, όσο και για τεχνικά έργα.
Η σύνταξη τεχνικών δελτίων για κάθε μία από τις προτάσεις πολιτικών και παρεμβάσεων του σχεδίου, τα οποία θα τεκμηριώνουν τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων, καθώς και θα περιγράφουν τις απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσής τους, εξετάζοντας τόσο τεχνικά, όσο και οικονομικά, αλλά και νομικά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την εφαρμογή του σχεδίου.